Dotace pro podnikatelské subjekty v rámci OP PIK 2014-2020

 

Dotace pro projekty v období 2014 - 2020

 

Investiční projekty

Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Program navazuje na úspěšný program OPPI, který byl koordinován Agenturou Czechinvest. V současnosti jsou známy pouze předběžné návrhy prioritních os, níže citované z oficiálních stránek MMR

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je operační program pro nové programové období 2014 – 2020. Tento nový OP plně navazuje na předchozí OP Podnikání a inovace (OPPI) z období 2007 – 2013. Celkové prostředky pro ČR v letech 2014 - 2020 jsou 21,9 mld. EUR, z toho proOP PIK připadne 18%, tj. 4mld. EUR, čerpá se prostřednictvím ERDF. OP PIK se zaměřuje na schopnost místních firem se dlouhodobě prosazovat a být konkurenceschopný jak v ČR, tak na světových trzích a vytvářet dostatek pracovních míst.  Jde především o podporu výzkumu, vývoje a inovací, ekologických řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání a ICT sektor (viz. prioritní osy).

Klíčová skupina příjemců: zaměření zejména na malé a střední podniky (zvláště inovativní), míra podpory velkých podniků omezena.

Max. míra regionální podpory dle velikosti podniku byla snížena na tyto hodnoty:

-          Malý (do 49 zaměstnanců)                45 %,

-          Střední (50 až 249 zaměstnanců)    35 %,

-          Velký (od 250 zaměstnanců)            25 %.
Podporované aktivity shrnují 4 věcně zaměřené prioritní osy a jejich specifické cíle s příklady na využití dotace.

  • Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

-          Specifický cíl (SC) 1.1.: Zvýšit inovační výkonnost podniků -  např. Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, průmyslový výzkum a vývoj, zavádění inovací výrobků a služeb do výroby, eko-inovace.

-          SC 1.2.: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích – např. Tvorba nových a rozšiřování vědecko-technických parků, podnikatelských inkubátorů, Rozvoj sítí spolupráce, včetně klastrů, Sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou.

  • Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem“

-          SC 2.1.: Zvýšit počet nových podnikatelských záměrů začínajících a rozvojových firem– např. Realizace podnikatelských záměrů začínajících firem a rozvojových firem, poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající firmy.

-          SC 2.2.: Zvýšit internacionalizaci malých a středních firem – např. Služby pro MSP usnadňující vstup na zahraniční trhy, služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodní výzkumné spolupráce.

-          SC 2.3.: Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání – např. Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury, rekonstrukce brownfields.

-          SC 2.4.: Zkvalitnit infrastrukturu pro rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru s důrazem na technické odborné vzdělávání – např. Vybudování či rozšíření školicích středisek, pořízení vybavení, školení zaměstnanců.

  • Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“

-          SC 3.1.: Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR – např. Výstavba nových, rekonstrukce a modernizace stávajících výroben elektřiny a tepla z OZE (MVE, bioplyn)

-          SC 3.2.: Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru a zvýšit využití energetických služeb – např. Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru, modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla.

-          SC 3.3.: Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy a zavést prvky inteligentních sítí do distribučních soustav – např. Nasazení dálkově ovládaných prvků, nasazení technologických prvků řízení napětí, instalace akumulačních jednotek v distribučních soustavách.

-          SC 3.4.: Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a zvýšit využívání druhotných surovin – např. Zavádění inovativních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání energií, např. nízkouhlíková doprava, zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin

-          SC 3.5.: Zvýšit využití a zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla a modernizovat soustavy zásobování teplem – např. Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla.

  • Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“

-          SC 4.1.: Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu – např. Modernizace resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu alespoň přenosovou rychlostí 30 Mbit/s pro všechny obyvatele.

-          SC 4.2.: Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT a poskytování sofistikovaných sdílených služeb v podnikání – např. Tvorba nových ICT řešení, Poskytování sofistikovaných sdílených služeb, včetně budování a modernizace datových center splňujících kritéria energetické účinnosti

MPO ČR ve spolupráci s řídícím orgánem CzechInvestem vydalo začátkem roku předběžný harmonogram investičních příležitostí na celý rok 2015. Některé zajímavé výzvy budou spuštěny již v BŘEZNU 2015.  Konkrétně se bude jednat o tyto výzvy:

  1. Zaměření na rekonstrukce nemovitostí jako NEMOVITOSTI,EKO-ENEGIE, 
  2. Nákup technologií - výzvy TECHNOLOGIE (ex. ROZVOJ), INOVACE, POTENICÁL
  3. Zřizování Školicích středisek – výzva ŠKOLICÍ STŘEDISKA

Prohlédněte si Kopie - Predbezny-hmg-vyzev_OPPIK_2015

 Stručný přehled podporovaných aktivit v rámci výzev z OP PIK

  Podporované aktivity
Inovace Aktivity, které směřují k realizaci inovačního projektu nebo k realizaci projektu na podporu ochrany a nákupu práv duševního vlastnictví. Podpora inovačních projektů zaměřených na zavedení nových metod organizace firemních procesů a zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů může být přidělena jen takovým projektům, které budou současně realizovat některou z aktivit změřených na zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb.
Potenciál Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra. U MSP jsou předmětem podpory i vybrané provozní náklady centra.
Aplikace Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, včetně účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje, např. prostřednictvím sítí ERA-NET.
Partnerství znalostního transferu / KTP Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia  přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.
Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
a) zlepšení výrobních procesů,
b) vývoj/inovace nových produktů nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů,
c) zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.
Spolupráce 1) Klastry:  a) kolektivní výzkum - VaV aktivity odpovídající inovačním potřebám zejména MSP daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Podporována bude také realizace přeshraničních VaV projektů. b) sdílená infrastruktura - založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového VaV a inovací. c) internacionalizace klastru - navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí excelentních klastrů (s důrazem na budoucí výzvy a klíčové technologie), koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. d) rozvoj klastrové organizace – aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking, apod.
2) Technologické platformy – podpora koordinační činnosti platformy zejména v oblasti průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví, technologický foresight, navázání hlubší spolupráce TP s evropskými technologickými platformami a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti, koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů.
3) Kooperační inovační sítě -  podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci MSP.
Inovační vouchery a) Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod.
b) Podpůrná činnost subjektů inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či vědeckotechnických parků v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů.
Služby infrastruktury a) Poskytování služeb inovačním podnikům - Vědeckotechnické parky, Inovační centra a Podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkování ověřených externích služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství. Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v těchto oblastech: (i) strategické řízení a management inovací; (ii) strategické poradenství při vstupu na nové trhy; (iii) ochrany a využití práv duševního vlastnictví; (iv) navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce; (v) komercializace výsledků výzkumu; (vi) přístupu ke kapitálu apod. VTP dále poskytují vzdělávací, osvětové služby spojené s VaVaI.
b) Provozování stávajícího VTP nebo PI nebo IC.
c)  V odůvodněných případech také rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
d) V ojedinělých případech také výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné infrastruktury pro podnikatelské subjekty.
Technologie Pořízení nových technologií pro výrobu. Podporována bude podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE, který je uveden v Příloze č. 1 programu podpory.
Poradenství 1 Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky. Podporovány budou poradenské služby pro začínající MSP (s historií do 3 let) poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, vědeckotechnické parky a inovační centra.
Nebudou podporovány poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklady podniku na služby, jako například běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama.
Marketing Podporovanými aktivitami jsou služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj., získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti).
Poradenství 2 Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifickou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučing, foresight ad.).
Služby zaměřené na podporu internacionalizace zapojováním MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME).
Nemovitosti Modernizace výrobních provozů a rekonstrukce stávající zastaralé infrastruktury a rekonstrukce objektů typu brownfield (bez výdajů na odstranění ekologických zátěží) a jejich přeměna na moderní podnikatelské objekty.
Předmětem podpory programu nebudou investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze investice do stavebních úprav včetně demolice původní stavby a výstavby novostavby. Podporována nebude výstavba objektu nebo výstavba zóny realizovaná jako novostavba tzv. „na zelené louce“.
Školicí střediska Výstavba a pořízení nových případně rekonstrukce stávajících školicích centermodernizace prostor pro vzdělávání, pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti.
V rozsahu křížového financování bude v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku (podpora vzdělávacích aktivit spadajících do ESF). Projekty, jejichž součástí bude smlouva se vzdělávacím zařízením o možnosti využití školicího střediska pro technické vzdělávání učňů, žáků a budou zvýhodněny v procesu hodnocení projektů.
Obnovitelné zdroje energie Výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodných zařízení do místa spotřeby, instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem; výstavba a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla.
Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných či geotermálních zdrojů.
Úspory energie                              Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřinyplynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů- zavádění a modernizace systémů měření a regulace - Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu -Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů - Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru - Využití odpadní energie ve výrobních procesech - Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů - Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku - Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku - Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov.
Smart grids I (Distribuční sítě) nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě.
Nízkouhlíkové technologie Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy - Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie - Zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách - Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE - Zavádění off grid systémů- Zavádění systémů řízení spotřeby energií - Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin- Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě- Zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem druhotné suroviny- Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné.
Úspory energie v SZT Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení - Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla
Smart grids II (Přenosová síť) Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven (v souladu s konceptem chytrých sítí).
Vysokorychlostní internet a) Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s,
b) Zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; v případě zřizování nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s,
c)Vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit.
ICT a sdílené služby 1. Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení, tzn. tvorba moderních a pokrokových digitálních služeb,aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace;
2. Zřizování a provoz center sdílených služeb;
3. Budování a modernizace Datových center.

 

 
TOPlist