Projektové financování

Projektové financování

Co je to projektové financování?

Projektové financování je financování samostatného, za účelem realizace projektu založeného subjektu, často nazývaného jako SPV z anglického Special Purpose Vehicle. U takovéto účelově založené společnosti poskytovatel úvěru důvěřuje cash flow a příjmům tohoto subjektu jako zdrojům, z kterých bude splácen úvěr, a aktivům daného subjektu jako zajištění úvěru.
Při projektovém financování jsou vlastní i úvěrové zdroje financování spláceny z cash flow generovaného projektem. Návrh finanční struktury je tedy zejména připravován s důrazem na samofinancovatelnost projektu, což znamená prověření schopnosti projektu generovat finanční toky v takové výši, aby byly dostatečné na splátku dluhové služby, dosažení přiměřené návratnosti kapitálu vlastníků a vytvoření dostatečné rezervy na pokrytí rizik.
Projektové financování strukturuje projekt tak, aby rizika a přínosy spojené s projektem byly spravedlivě rozděleny mezi účastníky projektu, tj. mezi „sponzory“ (akcionáři, odběratelé, dodavatelé či provozovatelé beroucí na sebe určitou část rizik) i financující subjekty. Proto při transakcích tohoto typu je typické, že vlastníci projektové společnosti jsou odpovědni za úhradu dluhu do výše svého podílu, případně jsou odpovědni podpořit projekt v předem jasně definovaných případech.
Je důležité zmínit, že projektové financování je primárně zaměřeno na řešení větších, specifických transakcí, jež vyžadují sofistikovaný přístup na projektové bázi.

Schéma projektového financování

Schéma projektového financování

Hlavní podmínky a kritéria realizace projektů

Principy projektového financování se dají uplatnit u malých a velkých projektů. Nicméně v případě kdy se jedná o financování bez postihu nebo s omezeným postihem na investory je nutné pečlivé vyhodnocení technické, smluvní i finanční stránky projektů, které pro svoji specifičnost je potřeba velmi často provádět ve spolupráci s kvalifikovanými poradci. Z toho vyplývá, že čistě projektový přístup je vhodný pro projekty s investičními náklady od cca 120 mil. Kč výše.
V případě, kdy má být projekt samofinancovatelný je nezbytné, aby byl založen na obchodně přirozeně motivovaném základě a měl smluvně nastavené komerční vztahy jak s principiálními odběrateli tak i dodavateli. Velmi důležité jsou i smlouvy týkající se dodávky a výstavby projektu, které by, s ohledem na omezené závazky investorů, měly mít vhodně upravené dodavatelské a platební podmínky respektující fixní cenu a kvalitu dodávky, vhodné je použít standarty FIDIC. Nejenom kvalitní smluvní zajištění je rozhodující pro financovatelnost takovýchto projektů, ale je potřeba zvážit i schopnost jednotlivých smluvních stran plnit závazky z těchto smluv a případně nést i sankce vyplývající z těchto smluv. Je tedy vhodné aby smluvní strany byly i příslušně bonitní.

Zajištění

Při čistě projektovém přístupu, zajištění splácení financování přijaté projektovou společností respektuje skutečnost omezených závazků investorů, a tak se zajištěním stávají obvykle veškerá aktiva financovaného projektu. Jedná se zejména o:

  • zástavu aktiv projektové společnosti,
  • zástavu podniku,
  • zástavu vlastnických podílů v projektové společnosti,
  • případné specifické zajištění a závazky ze strany vlastníků, investorů, dodavatelů (včetně akontačních záruk, performance bondů, zádržných apod.),
  • zástavy, případně postoupení, specifikovaných výnosů z pojistných plnění.

 

Celkové zajištění se tvoří vždy s ohledem na konkrétní projekt a to tak, aby respektovalo jeho komerční a ekonomickou povahu.

Proces přípravy financování

V celém procesu klademe velký důraz na přípravnou fázi. Po prvotním seznámení s projektem je klientovi bankou předložena indikativní nabídka se základními parametry financování, která nezávazně vymezí základní rámec podmínek pro poskytnutí finančních prostředků. V případě, že klient akceptuje podmínky indikativní nabídky, následuje příprava závazného úvěrového návrhu.

 

Časová náročnost přípravného procesu činí 4-8 týdnů od přijetí indikativní nabídky do schválení, po kterých následuje 4-8 týdnů na přípravu úvěrové dokumentace a splnění podmínek čerpání. Tento horizont lze předpokládat za situace, kdy klient činí v součinnosti s bankou všechny kroky směřující k dosažení podmínek indikativní nabídky a neobjeví se nové negativní skutečnosti, které nebyly dříve součástí posouzení.

 

Po splnění všech podmínek stanovených v úvěrovém návrhu může začít čerpání prostředků.

 

Zákazník EUROleasingu

Komu je produkt určen?
Produkt EUROleasing s podporou evropských zdrojů je určen malým a středním podnikům. Jde o pomoc v realizaci dlouhodobých investičních záměrů v průmyslové sféře i ve službách a financování takových projektů, které přispívají k energetickým úsporám, podpoře ochrany životního prostředí a rozvoji cestovního ruchu.

Jaká kritéria by měl zájemce splňovat?
Zájemce předloží investiční projekt v hodnotě doporučeně od 0,5 mil. CZK do 12,5 mil. EUR Pro přepočty ekvivalentů EUR a Kč se použije kurz ČNB posledního dne měsíce předcházejícího datu předání předmětu financování.
Dále zájemce doloží, že náleží do kategorie SME podle definice Evropské investiční banky (EIB) a splňuje tzv. kritérium nezávislosti. Podrobnější informace vám rádi sdělí pracovníci kterékoliv z našich poboček.

Jak je definován podnik kategorie SME?
V rámci projektu se SME (malý a střední podnik) rozumí podnikatelský subjekt, který má méně než 250 zaměstnanců na plný úvazek, a splňuje kritérium nezávislosti.

Co znamená „kritérium nezávislosti“?
Kritérium nezávislosti souvisí se strukturou vlastnických vztahů a rozhodovacích práv v rámci konkrétního podniku. Doporučujeme se obrátit na kteroukoliv z našich poboček. Naši pracovníci ochotně pomohou toto kritérium vyhodnotit na konkrétním příkladu vaší firmy.
Použití EUROleasingu

Co je to EUROleasing?
EUROleasing je zvýhodněné financování formou finančního  leasingu nebo účelového spotřebitelského úvěru s podporou Evropské investiční banky, jehož prostřednictvím můžete financovat rychle, jednoduše a výhodně své projekty. Zájemcům splňujícím  určitá kritéria poskytneme finanční zdroje formou zvýhodněného financování našimi produkty.

Pro jaké druhy projektů je produkt určen?
EUROleasing mohou využít firmy pro své projekty v oboru strojírenství, polygrafie, zpracování plastů, zpracování dřeva, chemického průmyslu, stavebnictví a služeb včetně logistiky. Některé obory jsou EIB vyloučeny, doporučuji se seznámit se seznamem oborů, který je k dispozici na našich webových stránkách nebo se obrátit na kteroukoliv z našich poboček.

Jaké předměty/komodity mohu prostřednictvím EUROleasingu financovat?
Prostřednictvím produktu EUROleasing můžete financovat pořízení nových i použitých strojů a zařízení a nových nákladních automobilů, návěsů, přívěsů, tahačů a autobusů. V případě financování použitého zařízení nesmí být toto zařízení starší 5 let. Minimální doporučená pořizovací cena předmětu financování je 0,5 mil Kč..

Jaké je rozpětí akontace, délky smlouvy, pojištění…?
Doporučená minimální akontace je 10 %.
Minimální doba splácení zákaznické (leasingovénebo úvěrové) smlouvy je 24 měsíců (v závislosti na předmětu financování a jeho zařazení do odpisové skupiny), maximálně 72 měsíců.
Kalkulační zůstatková hodnota je 0,- Kč.
Nabízíme Vám také výhodné havarijní pojištění, povinné ručení nebo strojní pojištění, případně další doplňková pojištění a využijte výhodných sazeb, kterých dosahujeme díky velkému objemu pojistného. Navíc je pojištění bez DPH zahrnuto do splátek smlouvy a umožňuje tak měsíční splátky pojistného. Toto Vám šetří časovou hodnotu peněz, ale i veškeré starosti, které byste měl se sjednáním a s placením Vámi sjednané samostatné pojistky.

Mohu využít produktu dvakrát?
Ano, tato verze EUROleasing, kterou nabízíme umožňuje opakované čerpání zvýhodněných zdrojů EIB na více různých projektů.

Mohu použít produkt Zpětný finanční leasing?
Je možné provést financování technickým zpětným leasingem při dovozu předmětu zákazníkem ze zahraničí. To znamená, že dovezete nový předmět, který od Vás obratem odkoupíme a ihned s Vámi na tento předmět uzavřeme leasingovou smlouvu za podmínek produktu EUROleasing. Produkt je určen k financování nových investic, takže automobily, stroje či zařízení, které jsou již v majetku zákazníka nejsou předmětem financování tohoto produktu.

Mohu splácet i v devizách?
Leasingovou nebo úvěrovou smlouvu (s výjimkou smlouvy na osobní nebo užitkový automobil) je možné uzavřít a splácet v korunách i v eurech.
Výhody EUROleasingu

Jak se podpora promítá do kalkulace?
Podstatou produktu EUROleasing je přenesení ceny zvýhodněných refinančních zdrojů od evropských fondů, které získáváme, a to ve výši minimálně 0,25 % p.a. zvýhodnění na ceně refinančních zdrojů. Zvýhodnění je realizováno formou snížení leasingového nebo úvěrového úroku. Zákazník tak dostává výrazně nižší splátky než v případě standardního financování.

O kolik je produkt EUROleasing výhodnější než standardní finanční leasing?
Zvýhodnění je minimálně 0,2 % p.a. v ceně refinančních zdrojů, které poskytuje EIB.
Uzavření leasingové smlouvy

Kde najdu podrobné informace – požadavky a příslušné formuláře?
Podrobné informace o produktu a podmínky jeho poskytnutí jsou Vám rádi představíme. Naši pracovníci Vám ochotně veškeré informace poskytnou a pomohou Vám vyhodnotit vhodnost tohoto produktu pro Váš investiční záměr.

Na koho/kam se mám obrátit s žádostí o financování, když splňuji požadavky definované poskytovatelem dotace?
Kontaktujte nás, naši pracovníci Vám ochotně poskytnou veškeré informace o dalším postupu a pomohou Vám připravit podklady pro evropské fondy.

Do kdy je možné produkt využít?
Nabídka EUROleasingu platí aktuálně bez omezení, minimálně do konce roku 2010 přičemž rozhodující je datum předání předmětu v provozuschopném stavu do užívání.

Jaký je proces uzavření smlouvy?
1. Zažádáte o leasingové financování prostřednictvím standardního formuláře Žádosti o financování vč. příloh, které jsou součástí žádosti
2. Spolu s pracovníkem vyplníte žádost o poskytnutí prostředků z fondů EU, tzv. Allocation Request
3. Obě žádosti vč. Vašich firemních dokumentů a ekonomiky předložíte
4. Váš projekt je  posouzen. Smlouva za podmínek Euroleasing je podepsána jen za předpokladu kladného vyjádření.
5. Uhradíte akontaci a převezmete od dodavatele předmět financování.
6. Obdržíte splátkový kalendář, ve kterém je promítnuto zvýhodněné financování produktu EUROleasing.
7. Pokud Váš projekt EIB následně finálně neschválí, je od 2. roku splácení (od 13. splátky) vystaven nový splátkový kalendář, který upravuje výši splátek na standardní nájemné (bez promítnutí zvýhodnění produktu) a to za celé předpokládané období úhrad.